Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés:
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.mesterfahazak.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Fogyasztó) általi használatának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető és az e-mailben megküldött tájékoztatások nyújtják. A Fogyasztó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


2. A Szolgáltató:
Név: DBR Invest Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9011 Győr, Bogáncs u. 44124/6 hrsz.
Levelezési cím: 9011 Győr, Pf. 5.
Cégjegyzékszám: 08-09-021652
Adószám: 23306606-2-08
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11737038-20000222
E-mail cím: mesterfahazak@gmail.com
Telefonszám: +36 20/619 97 71


3. A Honlapon folytatott tevékenység:
Honlapunk egyedi megrendelések alapján saját gyártású kerti szerszámtároló faházak/árusító faház/garázsok/hétvégi faházak széles skáláját kínálja vevőinek, melyekre e-mailben lehetséges teljes körű árajánlatot bekérni.
A termékleírások összeállításánál maximális figyelemmel jártunk el, igyekezve, hogy semmiképpen ne adjunk félreérthető információkat.
A termékek mellett feltüntetett árak bruttó árak, tehát tartalmazzák a törvényben előírt Általános Forgalmi Adót (a mindenkor hatályos Általános Forgalmi Adót előíró törvényben meghatározottak szerint).

4. Felhasználási feltételek:
4.1. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.
4.2. A Honlapon található információk jóhiszeműen és a lehető legteljesebb körültekintés mellett kerültek feltüntetésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért felelősséget nem vállalunk.
4.3. A Honlapon való tájékozódás utáni e-mailben történő megrendelés feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
4.4. Tájékoztatjuk, hogy a Gyártó tudomása szerint nem áll rendelkezésre – az ágazat vonatkozásában, a piaci önszabályozás keretében készült – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem sikerül a Gyártóval rendezni közvetlenül egy esetleges vitát, akkor békéltető testülethez fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, székhelye és egyéb elérhetősége: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; Telefon: 06-96-520-217; Fax: 06-96-520-218; E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu).

5. Általános rendelkezések:
5.1. Szállításaink és teljesítéseink kizárólag jelen feltételek alapján – a mindenkor hatályos a legújabb szövegezés szerint – történnek, amennyiben az ettől való eltéréseket mi kifejezetten és írásban el nem ismertük. A megrendelő esetleges általános szerződési feltételei ránk nézve csak kifejezett és írásbeli elismerésünk esetén bírnak kötelező erővel.
5.2. Jelen feltételek érvényesek a jövőbeli ügyletekre közvetlen hivatkozás nélkül is, amennyiben ezeket a megrendelő egy általunk korábban visszaigazolt megrendelés alkalmával kézhez vette, vagy egyéb igazolt módon megismerte és elfogadta.
5.3. Minden ajánlatunk ajánlati kötöttségtől mentes, amíg azokat kifejezetten magunkra nézve kötelezőnek nem nyilvánítjuk.
5.4. A megrendelések csak megrendelés-visszaigazolásunkkal illetve a megrendelő által előleg befizetéssel véglegesítve válnak ránk nézve kötelező erejűvé.
5.5. Munkatársaink, teljesítési segédeink vagy más megbízottjaink szóbeli nyilatkozatai csak írásbeli megerősítésünket követően válnak a szerződés részévé.
5.6. Jogunkban áll a megrendelő adatait, amelyek az üzleti viszonnyal kapcsolatunk során tudomásunkra jutottak a vonatkozó adatvédelmi előírások betartásával feldolgozni. A megrendelő az ilyen adatkezeléshez a jelen feltételek elfogadásával hozzájárul.
5.7. A megrendelés, illetve a visszaigazolás keretei között a mennyiség béli és fajtabeli eltérés jogát kifejezetten fenntartjuk. A megrendelő köteles az átvételre mindaddig, amennyiben ezek az eltérések a kereskedelmileg elfogadható kereteket nem haladják meg.

6. Megrendelés:
6.1. Egy egyedi termék megrendelése történhet személyes megkeresés útján gyártóműhelyünkben, a weboldalon keresztül vagy elektronikus levél formájában a mesterfahazak@gmail.com címen, valamit postai úton. A weboldalon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét ajánlattételnek. A termékekre (faházakra) feltüntetett áraink az ajánlati megjelölés szerint, Forintban érvényesek, valamint tartalmazzák a mindenkori, a szállítás napján hatályban lévő, törvényes mértékben hozzászámítandó általános forgalmi adót (ÁFA-t) ami jelenleg 27%.
6.2. A megrendelés csak az árajánlatban részletezett tételeket tartalmazza, minden egyéb kérés pótrendelés tárgyát képezi. Az ajánlatban szereplő árak illetve a rendelés visszaigazolás egységes érvényességi ideje 14 nap. A megrendelés rögzítése kizárólag a vevő által befizetett előleg beérkezésével valósul meg. A megrendelés során az egyéb, rendelni kívánt – de a gyártó által fel nem tüntetett – tételekre a vevő köteles kitérni, rákérdezni, utólagos reklamációt ezzel kapcsolatban nem áll módunkban elfogadni. Az ajánlat és a benne foglaltak el nem olvasásáért, az esetleges kérdések tisztázatlanságáért a felelősség a vevőt terheli. Az ajánlat elfogadását követően kezdjük meg a gyártást. A gyártásra kerülő termékeken ekkor jelentős változtatás már nem lehetséges. Amennyiben a vevő kérésére, erre feltétlenül szükség van, az ezzel kapcsolatos költségek vevőt terhelik.

7. Fizetési feltételek:
7.1. A fizetéseket – ellenkező megállapodás hiányában – Forintban kérjük kiegyenlíteni. Banki befizetés vagy átutalás esetén, a bankszámlánkon történő feltétel nélküli jóváírással minősül a tárgyi összeg megfizetettnek.
7.2. A megrendelő részéről a beszámítás vagy a visszatartás joga csak annyiban áll fenn, amennyiben követelései részünkről elismertek, vagy jogerősen megállapítást nyertek.
7.3. A fizetési feltételek súlyos megszegése vagy olyan körülmények ismertté válása esetén, amelyek a megrendelő hitelképességét illetően megalapozott kételyt okoznak – ide számítandó különösen a csőd- és felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem, valamint a megrendelővel szerződő féllel szembeni bírósági végrehajtási eljárás –, valamennyi lejárt és le nem járt követelésünk haladéktalan érvényesítéséhez vezetnek. Ez utóbbi, le nem járt követeléseink a fenti esetekben általunk egyoldalúan azonnal esedékessé tehetőek. Ezen felül ilyen esetben jogosultak vagyunk a hátralévő szállításokat visszatartani, előleg fizetésétől vagy megfelelő biztosítékok nyújtásától függővé tenni, illetve az általunk tűzött megfelelő póthatáridő eredménytelen lejártával a szerződéstől elállni.

Minden termékünkről készpénzes vagy átutalásos számlát állítunk ki. A számlához szükséges adatokat (név, cím, adószám) a vevő a megrendelés elfogadásával együtt köteles elküldeni részünkre. Az átutalásos számlát scannelt formában küldjük, melyet igény esetén, postai úton, vagy az átvételkor megküldünk. A készpénzes számlát a termék átvételekor, a szállításakor, személyes átadás útján juttatunk el a vevőnek. A számlával kapcsolatos reklamációkat írásban kell közölni, erre a kézhezvételtől számított 8 napon belül van lehetőség. Amennyiben reklamáció nem érkezik, úgy a számlában szereplő adatokat, az összeget elfogadottnak tekintjük. Az átutalás a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történik. A számla teljesítési időpontja átutalás esetén a jóváírás napja, készpénzfizetés esetén a megrendelt áru átadásának napja. A szállítás/szerelés napján történő utalást nem áll módunkban elfogadni, kivéve, a rendeléskor előre egyeztetett esetben. Amennyiben a termékre a jelzett teljesítési időpontig nem érkezik meg az összeg, a szállítási időpontot egyoldalúan módosíthatjuk. A termék tulajdonjoga a teljes vételár kiegyenlítésekor kerül át a vevőre. A fizetés ütemezésével kapcsolatos kérdéseket értékesítő kollégáinkkal kell egyeztetni, illetve a rendelés rögzítésekor feltüntetett módon kell a végösszeget teljesíteni.

Fizetési ütemezés:

  • A termék teljes árának 20%-a megrendeléskor fizetendő. Kiegyenlíthető utalással díjbekérő alapján, vagy készpénzzel.
  • Szállításkor készpénzzel fizethető a hátralék, amennyiben 1.000.000 Ft alatti az összeg.
  • Az 1.000.000 Ft fölött fennmaradó részt mindenképp előre utalással szükséges kiegyenlíteni, legkésőbb a szerelést/szállítást megelőző 1 munkanappal.
  • A termék egy összegben is kifizetésre kerülhet, utalással díjbekérő alapján, vagy készpénzzel.

8. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:
8.1. Az általunk értékesített termék olyan nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére egyedileg gyártottunk le, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabunk így a vevőnek ezen árukkal kapcsolatban elállási joga nincs a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/c pontja értelmében.
8.2. Vevőnek abban az esetben van elállási joga, ha a termékkel garanciális probléma merül fel, vagy funkcióvesztés történik. Amennyiben az elállás nem ezen okok miatt történik, úgy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes költség a vevőt terheli. Elállás esetén a vevőt elállási díj terheli, mely a rendelés végösszegének 50%-a. Amennyiben a vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségeit, jogunkban áll a megrendeléstől/szállítástól elállni.

9. Kellékszavatosság, garancia:
9.1. Az általunk gyártott termékekre 36 hónap teljes körű garanciát vállalunk, ehhez elengedhetetlen feltétel, hogy a szerelés általunk vagy szakember által történjen. A garancia a termék átvételétől lép életbe. Nem tartoznak a garanciális problémák közé, azok a károsodások, melyek a nem rendeltetésszerű használatból, az anyag természetes elhasználódásából adódnak, továbbá azok a hibák, amelyek a vevő által, az ellenőrzés után keletkeztek, vagy az átvétel hiánya miatt nem lettek ellenőrizve, illetve a „garanciális feltételek”-ben meghatározott tételekre. A garancia visz maior (pl.: az országra nem jellemző szél által okozott károk) esetén nem érvényesíthető. A terméken a vevő csak azon változtatásokat hajthatja végre, melyet előzetesen írásban engedélyezünk, a helytelen házilagos szerelés garanciavesztést eredményez. Nem engedélyezett és tilos a szerkezeten bármiféle olyan változtatás mely a szerkezetet túlterheli, elgyengíti, illetve az idegen anyag beépítése. A vevő a terméket átvételekor köteles átnézni, az észlelt hibáról a helyszínen tájékoztatni az ott dolgozó vezetőt. A szerelés és a levonulás utáni garanciális problémák jelzése történhet személyesen, e-mailen vagy postai levél formájában. A garanciális eljárás fotók csatolásával, a probléma rövid leírásával, termék és megrendelő adatainak feltüntetésével hatékonyabb és gyorsabb.
9.2. Honlapunkon, hirdetésekben, ábrázolásokon és árlistákban az áruk tulajdonságainak megadása, valamint a műszaki előírásokra való utalások csupán a leírást szolgálják, és a megrendelés-visszaigazolásban, ill. a szerződésben írt kifejezett hivatkozás nélkül nem alapoznak meg kellékszavatossági igényt.
9.3. A szavatossági kifogásokat haladéktalanul írásban kell érvényesíteni. Rejtett hibáknál, amelyek felderítése a megrendelő megvizsgálási kötelezettségének előírásszerű gyakorlásával sem volt lehetséges, a hiba megállapítását követően haladéktalanul kell kifogást emelni.
9.4. Minden szavatossági igény elévül a kárveszély átszállását követő hat hónap alatt, amennyiben jogszabály ennél hosszabb határidőt kötelezően nem ír elő. A szállítás tárgyát képező árukra jótállást csak kifejezett írásbeli nyilatkozatunkkal, vagy a jogszabály által kötelezően előírt körben és módon vállalunk.
9.5. Alapos szavatossági kifogás esetén pót-teljesítésre (kijavításra, újbóli szállításra vagy cserére) vagyunk kötelesek.
9.6. A megrendelő vagy általa megbízott harmadik személy részéről történő szakszerűtlen kijavítások, valamint szakszerűtlen kezelés vagy alkalmatlan felállítási hely a szavatossági igények elvesztéséhez vezetnek. A természetes elhasználódásból eredő hiányosságokból szavatossági igények nem keletkeznek.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. október 25.